Obchodní podmínky

I.
Základní ustanovení

 1. Poskytovatelem služby a vlastníkem služby je společnost TinyHouseSpace,a.s. se sídlem Březina u Křtin 310, 67905, IČ: 09849271, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, složka B 8496.
 2. Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti poskytovatele a objednatele pronájmu systému SmallBooking (dále jen Služba).
 3. Objednatelem služby je podnikatel nebo fyzická osoba, která si objednala službu prostřednictvím internetu, osobně, telefonicky či libovolným jiným způsobem.

II.
Základní informace k produktu

 1. Produktem je pronájem online rezervačního systému pro malé hotely, penziony, chaty, chalupy, apartmány či jiná ubytovací zařízení nebo byty SmallBooking.com (dále jen Služba).
 2. Informace o produktu a službách jsou k dispozici na www.smallbooking.com.

III.
Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel se zavazuje po dobu předplacenou objednatelem poskytovat službu v rozsahu uvedeném na www.smallbooking.com.
 2. Verze služby SmallBooking jsou uvedeny na internetových stránkách www.smallbooking.com.
 3. Poskytovatel neručí zákazníkům objednatele za poskytnutí či neposkytnutí služby objednatelem. Poskytovatel není smluvním partnerem klientů objednatele a nijak nevstupuje do jejich obchodních vztahů.
 4. Poskytovatel neodpovídá za poruchy a výpadky sítě Internet a kvalitu služeb poskytovaných třetími stranami.
 5. Poskytovatel je oprávněn použít název nebo logo firmy objednatele pro účely referencí, pokud s tím objednatel nevyjádří nesouhlas. Poskytovatel má právo signace s odkazem ve veřejné části služby a v automatických zprávách odesílaných službou.
 6. Poskytovatel je oprávněn měnit rozsah, kvalitu a ceny služeb, případně ukončit poskytování stávajících služeb z důvodu inflace, zavedení nových služeb, změny podmínek trhu, vývoje nových technologií apod. Služby, jejichž poskytování bylo ukončeno, se poskytovatel zavazuje nahradit zavedením jiných obdobných služeb, je-li to ekonomicky a technicky možné.
 7. Poskytovatel garantuje 99% dostupnost služby na roční bázi.
 8. O změnách v rozsahu, kvalitě a cenách služeb bude poskytovatel informovat prostřednictvím svých internetových stránek nebo emailových oznámení.

IV.
Práva a povinnosti objednatele

 1. Objednatel se zavazuje všechny služby užívat pouze v souladu s platnými právními předpisy České republiky, Evropské unie, mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána a v souladu s dobrými mravy.
 2. Objednatel se zavazuje chránit veškerá svá hesla související s poskytovanými službami. V případě podezření z jejich prozrazení se objednatel zavazuje ihned požádat o změnu hesla nebo změnu hesla provést samostatně.
 3. Objednatel se zavazuje umisťovat obsah informací do rezervačního systému tak, aby neohrozil dobré jméno objednatele a poskytovatele. Informace a fotografie zveřejněné v rezervačním systému musí přímo souviset s předmětem služby pronájmu ubytovacího zařízení. Objednatel odpovídá za veškerý jím vytvořený a vystavený obsah na internetu (tzn. i za materiály, jež zasahují do práv třetích osob), který byl publikován prostřednictvím služby. Poskytovatel za tento obsah neručí.
 4. Objednatel se zavazuje provádět úhradu svých závazků směrem k poskytovateli včas.
 5. Objednatel se zavazuje, že bude používat službu vždy v souladu s jejím hlavním předmětem, tedy pronájem ubytovací kapacity a nebude používat služby takovým způsobem, aby obtěžoval ostatní uživatele, zejména úmyslným šířením virů a rozesíláním nevyžádaných dat a nevyžádané pošty.

V.
Cena a platební podmínky

 1. Cena za poskytované služby se začíná účtovat dnem aktivace služby.
 2. Objednatel hradí poplatek za zúčtovací období na jeden rok formou zálohy vždy před začátkem daného zúčtovacího období.
 3. Za termín uhrazení platby je považováno datum připsání platby na účet poskytovatele.
 4. Po úhradě poplatku vystaví poskytovatel daňový doklad.
 5. Celý systém je pro objednatele srozumitelně nachystán, nevyžaduje přímé konzultace.
 6. Poskytovatel umožní individuální uživatelskou podporu. Ta není bezplatná a může být účtována na základě rozsahu. Cenu stanoví poskytovatel a předem s ní seznámí objednatele. Ten cenu potvrdí emailem nebo jiným dohodnutým způsobem.

VI.
Aktivace služby

 1. Aktivací služby se rozumí potvrzení přístupových údajů obdržených od poskytovatele objednatele v systému. Zkráceně první přihlášení do rezervačního systému SmallBooking.

VII.
Zánik nebo omezení poskytování služby

 1. Služba je vždy poskytována na jeden rok od data aktivace služby. V případě, že objednatel neinformuje poskytovatele o záměru službu další období nevyužívat, je mu automaticky služba obnovena na rok následující a je mu vystavena příslušná faktura.
 2. V případě, že objednatel nemá v úmyslu službu prodloužit na další období, je povinen informovat emailem poskytovatele nejpozději 14 dnů před datem ukončení předplaceného období.
 3. V případě, že objednatel neuhradí řádně a v termínu splatnosti zálohu, dojde dočasně k znepřístupnění služby poskytovatelem objednatele.
 4. Opětovné zpřístupnění služby je provedeno nejpozději do 48 hodin v pracovní dny od připsání celé dlužné částky na účet poskytovatele.
 5. Je-li objednatel ve zpoždění s úhradou svých závazků k poskytovateli déle než 60 dnů, je poskytovatel oprávněn trvale smazat účet objednatele včetně obsahu a všech nastavení.

VIII.
Reklamace a odstoupení od smlouvy

 1. Objednatel je oprávněn během prvních čtrnácti dnů bezplatně od smlouvy odstoupit, přesto, že používal službu ke komerčním účelům, například k přijímání online rezervací ubytování z rezervačního systému SmallBooking.
 2. V případě, že službu bylo možno využít jen částečně nebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně poskytovatele, je odpovědnost poskytovatele vůči objednateli vymezena na povinnosti urychleně zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu pronájmu služby za období, kdy objednatel nemohl službu plně využívat, nebo po dohodě s objednatelem zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem.
 3. Za případné škody způsobené nedostupností nebo závadou služby ručí poskytovatel do maximální výše poplatku hrazeného objednatelem za nedostupnou funkci, v poměrném rozsahu k časovému trvání nedostupnosti funkce.

IX.
Poskytnutí licence

 1. Licence pro čtrnáctidenní zkušební režim je pro využívání rezervačního systému SmallBooking poskytnuta dnem poskytnutí přihlašovacích údajů poskytovatelem.
 2. Plná licence je pak přidělena po úhradě závazků objednatelem směrem k poskytovateli.
 3. Rezervační systém SmallBooking je produkt, který lze definovat jako počítačový program fungující přes internet. Je chráněn zákony o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. Vykonavatelem majetkových autorských práv k systému SmallBooking je společnost TinyHouseSpace,a.s.

X.
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.

XI.
Závěrečná ujednání

 1. Obchodní podmínky jsou platné od 1. 2. 2021. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit Obchodní podmínky. Obchodní podmínky jsou umístěny na adrese www.smallbooking.com.